Pobierz aplikację apteki, loguj się i sprawdzaj status zamówienia!

Pobierz aplikację na telefon

Regulamin

 

 

Sprzedają…cy

1. Apteka internetowa dział‚ają…ca pod adresem www.apteka-sawa.pl prowadzona jest przez Solofarm Sakowicz spół‚ka jawna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chmielnej 27/31, wpisana do rejestru przedsię™biorców KRS w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem pod numerem 0000355083, posiadają…ca NIP: 5252478301 zwana dalej Apteką
2. Solofarm Sakowicz sp. j. posiada zezwolenie na prowadzenie apteki Apteka Sawa wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie z dnia 09.09 2010 r. z numerem WIF.WA.4100/73/10.

Warunki ogólne

3. Wszystkie produkty sprzedawane w aptece internetowej są… dopuszczone do obrotu na terytorium RP, oraz posiadają… wymagane oznaczenia zgodne z przepisami prawa.
4. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w™ aptece internetowej zawierają… podatek VAT (są cenami brutto) oraz są… podane w złotych polskich.
5. Apteka internetowa oferuje wyłą…cznie leki dostę™pne bez recepty (OTC).
6. Dane osobowe osób zamawiają…cych poprzez stronę™ apteka-sawa.pl bę™dę… wykorzystywane w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia. Jeżeli klient wyraził zgodę™ na newsletter, apteka może użyć‡ tych danych do wysłania informacji handlowych. Każdy klient który zł‚ożył‚ zamówienie za poś›rednictwem apteki-sawa.pl ma prawo do wglą…du oraz do usunię™cia swoich danych. Apteka nie przekazuje danych osobowych swoich klientów innym podmiotom. Administratorem danych jest Solofarma Sakowicz Sp.J. 00-021 Warszawa ul Chmielna 27/31 
6a. Apteka SAWA uczestniczy w programie "Zaufane Opinie". W ramach programu prowadzonego przez Grupę Allegro Sp. z o.o. będą wysyłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiety służące badaniu opinii Zamawiającego na temat transakcji przeprowadzonej pomiędzy zamawiającym a Apteką, oraz na publikację opinii w serwisie Ceneo.pl.
6b. Zamawiający dobrowolnie wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych, również adresu e-mail Grupie Allegro oraz przetwarzanie tych danych wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.
7. Złożenie zamówienia za poś›rednictwem strony www.apteka-sawa.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu.
8. Informacje zawarte na stronie www.apteka-sawa.pl mają… charakter wyłą…cznie informacyjny oraz nie mogą… być‡ traktowane jako porady medyczne.
8a. Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej (za sprzedaż hurtową… uważa się™ sprzedaż powyżej 5 sztuk jednego rodzaju produktu)

Skł‚adanie i realizacja zamówień„.

9. Zamówienia za poś›rednictwem www.apteka-sawa.pl można dokonywać‡ 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 17.00, w soboty, niedziele i dni wolne od pracy rozpatrywane będą… nastę™pnego dnia roboczego.
10. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się™ moment wyduku paragonu fiskalnego przez Aptekę.
11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się™:

  • w przypadku przedpłaty, w momencie otrzymania kwoty na konto apteki.
  • w przypadku przesyłki za pobraniem w chwili potwierdzenia zamówienia.


12. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko po prawidł‚owym wypeł‚nieniu formularza zamówienia zawierają…cego dane niezbędne do prawidł‚owego przesł‚ania produktów.
13. Osoba skł‚adają…ca zamówienie zostanie powiadomiona poprzez wiadomość‡ e-mail na adres wskazany w formularzu zamówienia o przyję™ciu zamówienia do realizacji.
14. Nieprawidł‚owo wypełnione formularze nie bę™dą… rozpatrywane.
15. Zakupione towary bę™dą… dostarczone pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
16. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następują…cych przypadkach:
- braku zamówionego towaru w magazynie firmy, w iloś›ci okreśonej przez zamawiającego, niemożliwoś›ci zrealizowania zamówienia wynikają…ce z winy osób trzecich ( np. hurtowni, dystrybutora lub producenta).
- wycofania lub usunięcia ze sprzedaży produktu na teranie RP.

Zamówienia nie opł‚acone w cią…gu 5 dni od daty zł‚ożenia zamówienia zostaną… anulowane.

17. W przypadku zamówień„ niezrealizowanych z winy Nabywcy, w szczególnoś›ci nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błę™dnego adresu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją… zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie dostarczenia jest niemożliwa“ również kosztami tych produktów.

18. Zamawiający posiada możliwość‡ wyboru sposobu pł‚atnoś›ci zgodnie ze wskazaniami zawartymi w formularzu zamówienia.

19. Zamawiający może otrzymać‡ fakturę™ VAT po wybraniu takiej opcji w formularzu zamówienia.

20. Koszty przesył‚ki ponosi Zamawiają…cy.

21. Apteka akceptuje nastę™puję…ce formy płatnoś›ci :

- Przedpł‚ata przelewem na konto z podaniem nr. zamówienia.
- Przelew za poś›rednictwem Przelewy24
- Pł‚atność za pobraniem kurierowi w momencie dostawy zamówienia.

22. Możliwy jest odbiór osobisty zamówienia w:

Aptece Sawa w Warszawie przy ul. Chmielnej 27/31 w godz. pn.-pt. 8.00-21.00, sob. 10.00-18.00.

Aptece Sawa w Warszawie przy ul Narbutta 4 w godz. pon.-pt. 7.30-20.30, sob 8.00-16.00

Aptece Sawa w Warszawie przy ul Wrocławskiej 25 w godz. pon. pt. 8.00-21.00, sob 8.00-16.00

Aptece Kolorowa w Warszawie przy ul. Kolorowej 19 lok. 137 w godz. pn.-pt. 8.00-22.00, sob. 8.00-20.00 niedz. 9.00-17.00.

Aptece Przy Olbrachta w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 6 w godz. pon. - pt. 7.30- 20.30, sob 8.00-16.00

Odbiór osobisty możliwy jest dopiero po otrzymaniu powiadomienia e-mailem od apteki o zrealizowaniu zamówienia i jedynie po uprzednim opłaceniu zamówienia przelewem.


23. Apteka nie ponosi odpowiedzialnoś›ci za spóźnienia spowodowane wadliwą… pracą… firmy kurierskiej.


W przypadku niedostę™pnoś›ci zamawianego towaru w hurtowniach zamówienie może zostać‡ anulowane!

Koszty dostawy.

24. Przesył‚ki realizowane są… wyłą…cznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
25. Szacunkowe koszty dorę™czeń zamówień„ są… nastę™puj…ce:
 
Poczta Polska Kurier 48 Odbiór w punkcie przesyłka do 10 kg
 - kwota zamówienia do 150 zł, cena: 8.99 zł
 - kwota zamówienia powyżej 150 zł - koszt wysyłki pokrywany przez aptekę.

Kurier INPOST przesyłka do 10 kg: 
  - kwota zamówienia do 150 zł, cena: 10,99 zł + 2 zł przy płatności za pobraniem.
  - kwota zamówienia powyżej 150 zł‚ -€“ cena : 7,99zł, paczka pobraniowa 8,99 zł


26. Dla przesył‚ek o masie przekraczają…cej podane wyżej wartości koszt doręczenia ustalany jest indywidualnie zależnie od wagi przesył‚ki. Nasz personel skontaktuje się™ z Pań„stwem w celu ustalenia kosztów takiej przesył‚ki.

Czas realizacji.

27. Termin otrzymania paczki = czas sprowadzenia produktu do apteki + czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia przesył‚ki przez pracownika Poczty Polskiej

- Czas sprowadzenia produkty - wię™kszość‡ produktów oferowanych za poś›rednictwem apteki internetowej jest w na stanie magazynowym apteki. W przypadku braku towaru w magazynie lub niewystarczają…cej jego ilości‡, czas sprowadzenia produktu do apteki może wynieść‡ do trzech dni roboczych.

- Czas dostarczenia przesyłek wynosi:

- Kurier 48 Odbiór w puncie - dwa dni robocze

- Kurier INPOST zazwyczaj 24 godziny od nadania

- Czas realizacji zamówienia“ wynosi do pięciu dni roboczych licząc od dnia przyję™cia zamówienia.


Reklamacje i zwroty.

28. Klient jest zobowiązany przy odbiorze zamówienia do sprawdzenia opakowania przesyłki w obecnoś›ci dorę™czyciela. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub nosi ś›lady otwierania należy nie przyjmować przesyłki i sporzą…dzić‡ protokół‚ szkody.
29. Po uiszczeniu opł‚aty zamawiający powinien również sprawdzić‡ czy zawartość‡ przesył‚ki jest zgodna z zamówieniem i czy towar jest nieuszkodzony.
30. Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają… wymianie ani zwrotowi. Zwrot towaru możliwy jest wyłą…cznie z powodu wady jakościowej lub błę™dnego jego wydania (zgodnie z prawem farmaceutycznym Dz. U. z 2008 r. Nr.45. poz. 271.). W związku z tym pacjentowi nie przysługuje prawo do ich zwrotu bez podanie przyczyny.
31. Zwrot niewł‚aś›ciwie wydanych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych możliwy jest jedynie w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie i nienaruszonym opakowaniu.
32. Reklamacje są… rozpatrywane indywidualnie. Przed wysł‚aniem reklamacji lub odstą…pienia od umowy należy najpierw wysłać‡ wiadomość na adres biuro@apteka-sawa.pl lub skontaktować się™ telefonicznie pod numer 730414240
33. Zwrot produktów nie objętych Prawem Farmaceutycznym oraz odstą…pienie od umowy możliwe jest w terminie 14 dni od dnia dostawy. Odsyłany towar musi być‡ w stanie nienaruszonym ( oryginalne opakowanie, brak śladów użytkowania). Podstawą… do rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu jest przesł‚anie z towarem faktury lub paragonu.
34. Koszty zwrotu produktu ponosi Zamawiają…cy. Sprzedający zwróci kupującemu koszty zwrotu towaru, jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
35. Reklamacje bę™dą… rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji nastąpi wymiana towaru lub zwrot zapłaconej kwoty na nr. konta bankowego podany przez Kupują…cego w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
36. Apteka nie przyjmuje paczek wysł‚anych za pobraniem.
37. W przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy aktualną… ofertą… Apteki a prezentacją… produktów na stronie www.apteka-sawa.pl Kupują…cy zostanie o tym fakcie powiadomiony telefonicznie lub drogą… mailową. Informacje o produktach na stronie internetowej nie mogą… stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń„ wobec Sprzedają…cego.
38. Zdję™cia produktów mogą różnić‡ się™ od oferowanych w sprzedaży w związku z wprowadzeniem nowych opakowań„, zmian ilościowych zawartości oraz innych okoliczności niezależnych od apteki. Zdję™cia towarów umieszczone na stronie apteki mają… wyłą…cznie charakter poglą…dowy i mogą… się różnić‡ od wyglą…du towaru. Różnice w wyglż…dzie opakowania lub produktu, pomiędzy produktem na zdję™ciu, a dostarczonym Kupującemu nie mogą być podstawą do reklamacji.

Postanowienia końcowe.

39. Przed użyciem zamówionego produktu zapoznaj się™ z ulotką… informacyjną…, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczą…ce dział‚ań„ niepożą…danych i dawkowanie oraz informacje dotyczą…ce stosowania lub skonsultuj się™ z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewł‚aś›ciwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
40. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za niewł‚aś›ciwe użycie produktów lub leków zakupionych w aptece-sawa.pl.
41. Oferty promocyjne są… ograniczone iloś›ciowo i czasowo.
42. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie stosuje się™ odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa farmaceutycznego.

Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

03-707 Warszawa
ul. Floriańska 10
tel.fax: 22 629 52 53
tel.: 22 628 28 60
tel.: 22 628 24 09

e-mail wif@wif.waw.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 03-707 Warszawa Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Floriańska 10 | BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego